Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin đào tạo

H1.Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp

Bước 2: Click chọn chức năng "Đăng ký học lại & cải thiện"

H2.Click "Đăng ký học lại & cải thiện"

Bước 3: Click "Đăng ký học" để chuyển đến bước chọn lớp học tín chỉ
Lưu ý: Sinh viên chỉ được phép đăng ký học cải, thiện những học phần đạt điểm tổng kết nhỏ hơn 5.5.
Khi chọn vào những học phần có điểm tổng kết > 5.5 sẽ chỉ hiển thị những học phần LT hoặc TH(LS) có điểm tổng kết nhỏ hơn 5.5

H3.Chọn môn học

Bước 4: Chọn vào lớp tín chỉ để đăng ký học. Bấm nút "Lưu kết quả đăng ký" để hoàn tất đăng ký học
Lưu ý: Đối với môn lý thuyết thực hành. Sinh viên chọn chính xác lớp lý thuyết hoặc thực hành để đăng ký
Lớp lý thuyết có tên lớp tín chỉ kết thúc bằng _LT
Lớp thực hành/ lâm sàng có tên lớp tín chỉ kết thúc bằng _TH
Với những học phần có điểm tổng kết lớn hơn hoặc bằng 5.5 sẽ không hiển thị cho phép đăng ký hoặc hiển thị tín chỉ lý thuyết/ thực hành (LS) có điểm tổng kết nhỏ hơn 5.5

H4.Lưu kết quả đăng ký

Bước 5:Kiểm tra lại các lớp tích chỉ đã đăng ký và bấm nút In kết quả đã đăng ký học để theo dõi lịch học và nộp học phí

H5.In kết quả đăng ký

Click "In kết quả đăng ký"

HỦY HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ KHI CHƯA DUYỆT

Click chọn "Đăng ký học lại & cải thiện"

Click "Đăng ký học lại & cải thiện"

Click vào học phần đã đăng ký ( Bỏ chọn học phần đã đăng ký )

Bỏ chọn học phần đã đăng ký

Khi hủy học phần đã đăng ký, lớp tín chỉ của môn học sẽ không hiển thị trên form đăng ký lớp học.
Click "Lưu kết quả đăng ký" để hoàn tất hủy học phần

Click Lưu kết quả đăng ký

Xem lại thông tin đăng ký lớp

Xem lại thông tin đã đăng ký